Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Suzan Blüm kindertherapie & coaching, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 77295234.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Suzan Blüm kindertherapie & coaching verwerkt de persoonsgegevens van u en uw kind omdat u gebruik maakt van Integratieve Kindercoaching/Counseling en/of omdat u deze gegevens heeft verstrekt. De persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gezinssamenstelling

 • Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen/geobserveerd.

 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk en/of mondeling vertrekt.

 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Conform de wettelijke eis zoals beschreven in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) wordt door Suzan Blüm kindertherapie & coaching per cliënt een dossier aangelegd. Hierin worden de persoonsgegevens vastgelegd. Ook worden per sessie de doelen en procesinterventies vastgelegd om de voortgang van de behandeling te kunnen waarborgen.

De behandelend Integratieve Kindertherapeut i.o. heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Zij heeft als enige toegang tot uw dossier en draagt er zorg voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit het dossier van uw kind kunnen alleen voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het doorverwijzen naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

 • Voor een waarnemend collega tijdens afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.

 • Voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Voor facturatie en de financiële administratie.

 • Om u te bellen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 • Persoonsgegevens die zijn ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van een half jaar.

 • Cliëntdossiers worden gedurende 15 jaar bewaard, conform artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7.

 • Filmopnames worden maximaal een half jaar na opname bewaard.

 • Facturatiegegevens worden gedurende 7 jaar bewaard, conform de eisen van de Belastingdienst.

Gegevens verstrekken aan derden

Suzan Blüm kindertherapie & coaching zal de persoonsgegevens van haar gebruikers uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens.

Beveiliging

Suzan Blüm kindertherapie & coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • Dossiers worden bewaard op een aparte externe harde schrijf.

 • Het verkeer van persoonlijke gegevens tussen cliënt en Suzan Blüm kindertherapie & coaching vindt plaats in een beschermde omgeving en niet via e-mail.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kindertherapiesuzanblum.nl

Wijziging van deze privacyverklaring

Suzan Blüm kindertherapie & coaching behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring zijn voor het laatst gewijzigd in februari 2020.